مشاوره رایگان

(ساعات اداری)
شهرداری

شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری + تجدید نظر

شهرداری ها به عنوان سازمان هایی که در انجام امور شهری مشغول به فعالیت هستند دارای قوانین متفاوتی بوده و برای اجرای قوانین خود کمیسیون های متعددی تشکیل داده اند که در مورد اقدامات و تخلفات افراد رای صادر نموده و تصمیم گیری می کنند. بر این اساس رای صادر شده توسط کمیسیون های مختلف شهرداری می توانند در مراحل بالاتر رسیدگی شده و یا نقض و قطعی گردند. برای طرح شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری باید مراحل زیادی را طی نمود. نخستین رای صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای بدوی بوده که هر فرد پس از صدور رای تا ۱۵ روز مهلت دارد که به رای صادر شده اعتراض نماید. در صورت اعتراض فرد به رای صادر شده، پرونده به مرجع تجدید نظر رفته و در این مرجع مورد بررسی قرار می گیرد. پس از رسیدگی به پرونده در مرحله تجدید نظر، رای قطعی صادر می شود. پس از صدور رای توسط مرجع تجدیدنظر در صورتی که دارای اعتراض باشید به مدت ۳ ماه می توانید اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام نموده و در صورت پیگیری پرونده در این زمان است که قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارا می باشد.

چگونگی شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

اگر بخواهید که از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید باید دادخواست خود را تقدیم دیوان عدالت اداری کنید. دادخواست تنظیم شده تفاوت چندانی با دادخواست قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و این دادخواست روی برگه چاپی مخصوص به زبان فارسی تنظیم می گردد. شخص شاکی باید مشخصات خود و طرف دعوا را به طور دقیق در دادخواست ذکر نموده و ادله خود برای شرح شکایت را ضمیمه دادخواست خود نماید. سپس پیوست و سایر اسناد و مدارک پیوست دادخواست شده و به دفاتر شعب دیوان عدالت اداری در استان ها ارائه شود.

این دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری یا سایر دفاتر دادگاه های عمومی و یا وکیل شاکی تصدیق شده و به دیوان عدالت اداری ابراز می گردد. البته لازم به ذکر است که پس از رای صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها سه ماه فرصت دارید که اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کنید.

طرفین دعوای شکایت از آرای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری چه کسانی هستند؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی بوده و تنها افرادی که تخلف ساختمانی دارند می توانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض کنند. لازم به ذکر است که در شعب بدوی شهرداری امکان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود ندارد. بنابراین باید تا زمان صدور رای قطعی صبر نموده و پس از تشخیص فرد به عنوان متخلف شخص می تواند اعتراض خود را به مرجع تجدید نظر اعلام کند. بنابراین شخص شاکی شخصی است که در رای صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان متخلف از قوانین ساختمانی شناخته می گردد. متشکی عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که نمی ‌تواند از رای خود به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. بنابراین در خصوص طرفین دعوا شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ می ‌توان گفت که شاکی متخلف ساختمانی و هم شهرداری است.

هزینه شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

بدیهی است که برای ثبت شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیاز به صرف هزینه هایی است. هزینه تقدیم دادرسی در شعب بدوی دیوان مبلغی معادل ۱۰۰ هزار ریال و در شعب تجدیدنظر مبلغی برابر با ۲۰۰ هزار ریال است. عدم مطالبه هزینه دادرسی می تواند ناشی از طبیعت متفاوت دعاوی قابل رسیدگی در دیوان با دعاوی قابل طرح در سایر دادگاه های دادگستری باشد. تعیین مبالغ مربوط به هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار تعیین شده و دریافت می‌ شود.

امتیاز دهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.